Ziraat Bank merr pjesë detyrueshëm në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Kosovë