Kreditë

Kredi me këste

Mos i shtyni shpenzimet ose investimet e nevojshme!

Bëni kërkesë për një kredi me këste për të përmbushur me lehtësi nevojat për para të biznesit tuaj, dhe të përfitoni nga normat e favorshme të interesit dhe planet fleksibël të ripagimit.

Tiparet(Features):

  • Kredia paguhet me këste.
  • Plani pagimit përcaktohet bazuar në nevojat e biznesit.

Mbitërheqje

Kredia juaj është e gatshme sa herë që e kërkoni!

Një llogari rrjedhëse e mbitërheqjes ju jep paqe mendore duke ju lejuar të bëni pagesa edhe kur nuk keni para në llogarinë tuaj.

Tiparet(Features):

  • Shfrytëzim fleksibël
  • Interesi ngarkohet çdo muaj.