Njoftim Ligjor

Klientët tanë duhet të jenë të vetëdijshëm që të gjitha përmbajtjet e faqeve dhe të dhënat e tregut të faqe janë për qëllime informacioni.

Të dhënat në këtë faqe mund të kenë ndryshuar midis periudhave të rishikimit dhe kështu banka jonë nuk garanton saktësinë ose tërësinë e përmbajtjes, opinioneve dhe informacionit të dhënë në uebfaqe dhe gjithashtu saktësinë ose tërësinë e informacionit të tillë nga palë të treta. Për shkak të mosfunksionimeve teknike ose ndryshimeve të kushtet të tregut, norma dhe çmime të ndryshme mund të lindin në praktikë. Prandaj, Banka nuk mund të mbahet përgjegjëse për pasaktësitë në informacion. Banka rezervon të drejtën të mos bëjë transaksione me këto çmime dhe tarifa.

T.C. Ziraat Bankasi A.S. Dega e Prishtinës nuk e pranon përgjegjësinë për përmbajtjen, opinonin dhe informacionin e marrë nga faqja jonë e internetit. Prandaj, rekomandohet që klientët tanë të konfirmojnë saktësinë e përmbajtjes, opinionit dhe informacionit të marrë nga faqja jonë e internetit, dhe të ndërmarrin veprimet e tyre në përputhje me rrethanat.

T.C. Ziraat Bankasi A.S. Dega e Prishtinës nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmet ose humbjet, të drejtpërdrejta ose indirekte të shkaktuara si rezultat i përdorimit tuaj ose besimit në informacionin e vendosur në faqe në masën maksimale të lejuar me ligj. Përdorimi i faqës është përgjegjësi e vetme e klientit.

T.C. Ziraat Bankasi A.S. Prishtina rezervon të drejtën të ndryshojë ose ndryshojë informacionin e dhënë në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak.