Publications

Bilanci i gjendjes me

Pasqyra e të ardhurave për tremujorin që përfundon me