Llogaritë

Produktet e depozitav

LLOGARIA RRJEDHËSE

Ju mund të posedoni në bankën tonë llogari rrjedhëse në EUR ose USD. Ju lutemi kontaktoni degët tona për informata më të hollësishme

LLOGARIA TË AFATIZUAR

Siguroni kursimet tuaja duke fituar interes shtese në Ziraat Bank me Llogari të Afatizuar. Ju mund të keni Llogari të Afatizuar ne EUR ose USD

Dokumentet që nevojiten për hapje të llogarisë:

  • Dokument valid Identifikimi (Letërnjoftim, Pasaporta ose Leje e vozitjes)
  • Vërtetoni adresën tuaj me së paku një faturë të shërbimeve (ujë, rrymë etj). Fatura e shërbimeve nuk duhet të jetë me e vjetër së tre muaj