Letër kreditë

Letër Garancitë

Lejo që Ziraat të jetë Garantuesi yt!

Ziraat Bank është gjithmonë në anën tuaj me rrjetin e gjerë e të besueshëm në Turqi dhe në botë për të lehtësuar punën tuaj

Karakteristikat

Varësisht nga qëllimi i përdorimit Letër Garancitë mund të jenë: të përkohshme, përhershme, paradhënie ose të kufizuar, të bëra EUR, valutë të huaj, Lira Turke duke pas apo jo periudhe vlefshmërie dKonsumatori paguan komision paraprakisht ose në ofrimin.