Kreditë

Kreditë me këste

Mos shtyjë Shpenzimet dhe Investimet e nevojshme!

Apliko për kredi me këste për të përmbushë lehtë nevojat financiare të biznesit tuaj dhe përfitoni nga normat e interesit të favorshme dhe plan fleksibil të kthimit

Karakteristikat

  • Kthimi i kredisë në këste
  • Plani i kthimit përcaktohet në bazë të nevojave të biznesit tuaj

Mbitërheqja

Kredia Juaj është gati kurdo që Ju e kërkoni!

Një llogari rrjedhëse me mbitërheqje ju japë qetësi në mendje, duke ju mundësuar pagesat edhe kur nuk kemi para në llogari

Karakteristikat

  • Shfrytëzim fleksibil
  • Interesi i ngarkuar në baza mujore