Llogaritë

Banka jonë për klientet biznesorë ofron këto lloje të llogarive:

  • Llogia rrjedhëse
  • Llogari afatizuese

Dokumentet që nevojiten për hapje të llogarisë janë:

  • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit 
  • Certifikata e numrit FISKAL
  • Statuti i Kompanisë
  • Dokumentet personale të përfaqësuesve ligjorë