A- A+

Ziraat Bank Kosova

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. bankë e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës dhe punon sipas rregullave të Bankës Qendrore të Kosovës

SWIFT Kodi

Ziraat Bank Kosova SWIFT Kodi: TCZBXKPRXXX